Akkuş Belediyesi

GENEL GÜVENLIK VE ASAYIŞ BAKIMINDAN TEHLIKE ARZ EDEN BINALAR HAKKINDA

Geri

GENEL GÜVENLIK VE ASAYIŞ BAKIMINDAN TEHLIKE ARZ EDEN BINALAR HAKKINDA

21 Kasım 2022

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019¬7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir " denilmektedir. Akkuş İlçesi Yolbaşı Mahallesi tapuda 134 ada 6 nolu parselde bulunan yıkılacak derecede tehlikeli yapınız mevcut olup 3194 sayılı yasanın 39. maddesi gereğince yapınızı 30 gün içerisinde yıkarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması; kaldırılmadığı takdirde belediyemizce yıkım işleminin yapılacağı ve masrafının % 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceğini ayrıca 3194 sayılı yasanın 42. maddesinin ç bendinin 3.fıkrası gereğince 42.333 TL idari para cezası uygulanacağını bilgilerinize tebliğen rica ederim.

21.22.2022

 

Ercan Çayıroğlu

Belediye Başkan Yardımcısı

DİĞER DUYURULAR