Akkuş Belediyesi 13 Adet Arsa ve Araziyi İhale Usulüyle Satışa Çıkarıyor

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35-C VE 45. MADDELERİ GEREĞİNCE SATIŞI YAPILCAK OLAN 13 ADET ARSA VE ARAZİNİN

İLAN METNİ

 

            İlçemiz Gökçebayır, Çavdar ve Karaçal Mahallelerinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 13 adet taşınmazı, Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c ve 45. Maddeleri gereğince satışa çıkarmış olup, 13 adet taşınmazın satışı, 05.11.2020 Tarihinde Perşembe günü saat 10:00’ dan başlamak ve aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre sırasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. Madde hükümleri doğrultusunda Akkuş Belediyesi Toplantı salonunda açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır. İş bu İlan Metni 2 Sayfadır.

 

  İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

  1. Gerçek Kişiler :

* Noter tasdikli imza beyannamesi

* Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde ortaklık sözleşmesi,

* Vekâleten katılıyorsa vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* Nüfus Kayıt Örneği.

 

  1. Tüzel Kişiler

* Yetkili olduğunu gösteren Karar ve veya Noter tasdikli imza beyannamesi

* Dilekçe,

* Kanuni ikametgâh belgesi,

* Şirketin kanuni adres Beyanı

* Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

* Şartname, şartname bedeli makbuzu.

* Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

*Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

* Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

* iştirakçinin Nüfus Kayıt Örneği.

* Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

 

                                                                            

Gökçebayır, Çavdar ve Karaçal Mahallelerinde bulunan 13 adet Taşınmazın ihalesi 05.11.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’ dan başlamak suretiyle aynı gün, Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılacak olup, Satışı yapılacak olan taşınmazlara ilişkin bilgilendirme tablosu ekli evrakta belirtilmiştir. İhaleye ilişkin bilgileri içeren her bir taşınmaz için ayrı ayrı düzenlenen ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL ( yüz Türk Lirası ) ücret karşılığı temin edilecek olup, başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde en geç 04.11.2020 Tarihi Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

İlanen duyurulur.