AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR (2020)

 

AKKUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Akaryakıt Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/254158

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ MAHALLE MEYDAN SOKAK 24 52950 AKKUŞ/ORDU

b) Telefon ve faks numarası

:

4526112009 - 4526112888

c) Elektronik Posta Adresi

:

fatihsevindik52@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Belediyemizin araç ve iş makinalarının 2020 yılı akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması için 240.000 litre motorin, 500 litre benzin satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yerler Akkuş İlçesi Merkez Mahalle ve Salman Mahallerinde bulunan İdareye ait akaryakıt tanklarına doldurulacaktır

c) Teslim tarihi

:

. 01.07.2020 tarihinde işe başlanacak 31.06.2021 tarihinde sona erecektir. Mucbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde idare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir. Akaryakıt 24 saat dilim esazına göre ve peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ/ORDU

b) Tarihi ve saati

:

12.06.2020 - 14:00


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
  2. a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
  3. b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Belgesinin Aslı veya Noter tastikli suretini,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi
-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu.
-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.
-İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
-İstekli Enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini, sunmak zorundadır.
-Patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgilil mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim / işletim izni ( müsaadesi) belgeleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.